VELKOMMEN TIL LYNDBY

Landsbyhus

Gennem et par år - fra 2008 til 2010 - har en initiativgruppe, bestående af medlemmer af Lyndby By- og Bådelaug, Lyndby Kulturforening og Lyndby Havn, arbejdet på muligheden for at etablerer et Landsbyhus i Lyndby.

Baggrunden er, at der fra flere sider – og igennem flere år – har været udtrykt et behov for et sted, hvor en stor del af alle de aktiviteter, der foregår i og omkring Lyndby, kunne samles.

Her på hjemmesiden vil du kunne finde oplysninger og nyheder om arbejdet med etableringen af et Landsbyhus i Lyndby og, om hvordan dette arbejde er organiseret.

Tilbage i 2008 var der mulighed for - vederlagsfrit - at erhverve et stykke jord fra en jordejer i Lyndby, for etablering af et hus. Dette viste sig ikke at være muligt, da det ved henvendelse til kommunen ville kræve dispensation i forhold til lokalplanen og at kommunen ikke ønskede en udstykning af landbrugsparceller – hvilket var en betingelse for gaven.

I kommunens ”Handleplan for Kultur og Fritidspolitikken, Lejre Kommune” (2009), er Landsbyhuset nævnt under betegnelsen ”Etablering af Lyndby Kulturhus”. Det er det samme projekt som vi har valgt den noget bredere betegnelse ”Landsbyhus” for.

For at sikre en bred forankring i lokalsamfundet i og omkring Lyndby, har initiativgruppen afholdt en række netværksmøder med repræsentanter fra en lang række lokale foreninger i Lyndby og opland. Udover de allerede nævnte har der været repræsentation af en række grundejerforeninger, klubber, kirken, dagplejen m.fl. Ved et af netværksmøderne havde vi bedt formanden for Fonden Landbyhuset i Gyrstinge (Ringsted Kommune) holde et indlæg om deres erfaringer med etablering af et landsbyhus og processen med at nå dertil (pt. under opførelse).

Netværksmøderne mundede ud i et borgermøde den 21.3.2010, hvor vi ved hjælp af en række workshops – faciliteret ved Holstein Konsulenterne – fik formuleret og struktureret alle de tanker, idéer og behov der kan danne grundlag for den videre proces.

På den baggrund valgte initiativgruppen , i juni 2010, at organisere projektet således, at vi på saglig og professionel vis kan styre projektet i forhold til Lejre Kommune og i forhold til brugere/interessenter.

Sagen vedr. landsbyhuset skal behandles politisk igen i oktober 2011. I løbet af oktober 2011 udsender vi en statusredegørelse og folderen vedr. Landsbyhuset til alle husstande i Lyndby og omegn (ca. 420 husstande).

Læs tillige det samlede projektforslag inkl. bilag som blev forelagt politikerne i november 2010, og som (forhåbentlig) vil medvirke til at danne grundlag for en varig beslutning om anvendelsen af rådhusbygningen i Lyndby, som kan finde bred opbakning både politisk og blandt borgerne i Lyndby og hele den nordlige del af Lejre Kommune.

Bilag 1 (præsentation ved Kultur- og Fritidsudvalgets møde, august 2010)
Bilag 2.1 (forslag til udnyttelse af kælder)
Bilag 2.2 (forslag til udnyttelse af stueetage)
Bilag 2.3 (forslag til udnyttelse af 1. sal)
Bilag 3 (liste med foreninger nord for Holbækmotorvejen)

 

Status på projektet 31.3.2011:

I løbet af sommer/efterår 2010 har initiativgruppen udarbejdet et omfattende materiale, som blev udsendt til hele kommunalbestyrelsen i november måned. Borgmesteren fik det forelagt på et møde den 13. januar. 2011. På baggrund af det møde blev initiativgruppen anmodet om at komme til møde med Økonomiudvalget den 15. februar 2011.

Ved fremlæggelsen for Økonomiudvalget lagde vi vægt på

- at vi ønsker at gøre brug af en del af huset til foreningsaktiviteter

- at vi tillige ønsker at anvende husets fælles faciliteter

- at vi vil være centrum for kultur- og fritidsaktiviteter i den nordlige del af kommunen

- at Landsbyhuset skal være en idégenerator for borgernes kreativitet

Vi redegjorde desuden for, at forudsætningen for dette er at huset stadig er kommunalt ejet og fortsat anvendes til en række andre kommunale og/eller private aktiviteter.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget at administrationen skal vurdere mulighederne for at etablere et erhvervshus og/eller et landsbyhus i samarbejde med initiativgruppen. Vi har således fået kommunen med ind i projektet som en medspiller, hvilket er vigtigt i forhold til den fremadrettede proces.

Initiativgruppen vil på baggrund af denne beslutning indgå et samarbejde med kommunen om de muligheder der er for anvendelse af huset, herunder de finansieringsmuligheder som vi ser. Det kan være i form af andre kommunale aktiviteter, et erhvervshus eller ved hjælp at tilskud fra forskellige fonde mv. Initiativgruppen har meddelt kommunen at vi tilbyder vores assistance i form af vores viden og erfaring, samt at være bindeled mellem kommunen og foreningerne.

Der er udarbejdet en folder, der beskriver foreningernes behov og tillige redegør for de idéer der har været bærende for arbejdet. Initiativgruppen har udarbejdet forslag til hvordan man kan udnytte kælderetagen, stueetagen og 1. salen, således at huset udnyttes bedst muligt i forhold til de aktiviteter der kan finde sted i huset.

Initiativgruppen efterlyser personer/ildsjæle der gerne vil deltage i at udvikle Landbyhuset i Lyndby. Kontakt initiativgruppen på mail mitzi@smaakagekonen.dk .

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk