VELKOMMEN TIL LYNDBY

Vedtægter for Lyndby Havn

Vedtaget på medlemsmødet den 31. marts 2009.

§ 1. Love for Lyndby By- og Bådelaug

Lyndby Havn er en del af Lyndby By- og Bådelaug og dermed er alle relevante afsnit i ”Love for Lyndby By- & Bådelaug,” der ikke er angivet i ”Vedtægter for Lyndby Havn” gældende.

§ 2. Formål

Lyndby Havn består af de medlemmer af Lyndby By- og Bådelaug, der har betalt indskud i Lyndby Havn.

Foreningens formål er:
at varetage medlemmernes interesser vedrørende Lyndby havn
at sikre havnens medlemmer rimelige havnefaciliteter
at holde havnearealet i orden
at pleje fællesskabet mellem medlemmerne
at tilvejebringe og administrere de fornødne midler hertil
at samarbejde med bestyrelsen for Lyndby By- og Bådelaug

§ 3. Tildeling af bådpladser

a) Der kan til enhver tid højest indrettes 50 bådpladser i Lyndby havn.

b) Ethvert medlem af Lyndby By- og Bådelaug, der bor i området som angivet i ”Love for Lyndby By- og Bådelaug” ´s §2 med fast folkeregisteradresse, kan tildeles en bådplads i havnen i den udstrækning der er plads og mod betaling af et indskud, som fastsættes på det årlige medlemsmøde. Såfremt et medlemskab bringes til ophør indenfor 3 år efter betaling af indskud, refunderes halvdelen af det indbetalte indskud. Herefter refunderes betalt indskud ikke.,.

Bådpladsen er til personligt brug for det pågældende medlem og dennes hjemmeboende familie og må ikke udlånes eller udlejes til andre.

Et medlem kan dog dele sin båd med én medejer, der ikke behøver at opfylde reglen om bopælspligt. Ejerforholdet skal være ligeværdigt og tillige skal medejerens navn og adresse oplyses til Havneudvalget. Begge ejere skal opfylde forpligtelserne ifølge § 6e.

Båden skal, som minimum, være ansvarsforsikret.

c) En tildelt bådplads kan overdrages til, eller arves af ægtefælle/samlever eller hjemmeboende myndige børn. Hjemmeboende myndige børn dog mod betaling af det til enhver tid gældende havneindskud. Betingelserne for at være medlem af Lyndby By- og Bådelaug skal være opfyldt. Hvert medlem kan kun, med betalt indskud, erhverve sig retten til én bådplads.

d) Hvis indehaveren af en bådplads ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab kan havneudvalget frit disponere over pladsen.

e) Ejerne af matrikel 38p og 44h har fast vederlagsfri plads i havnen på lige fod med de øvrige medlemmer, dog skal betingelserne for at være medlem af Lyndby By- og Bådelaug være overholdt.

f) Medlemmer, af Lyndby By- og Bådelaug, der ønsker at betale indskud i havnen, skal skriftligt henvende sig til havneudvalgets formand. Havneudvalget vurdere herefter, om der er plads for nye indskud - er der ikke det, kan medlemmet optages på en venteliste. Betaling af indskud tilbydes medlemmer på denne liste efter anciennitet.

g) Retten til bådplads kan fratages medlemmer, der gentagne gange trods påtale overtræder det gældende reglement for havnen, eller som er i mere end 1 års restance med betaling af bådafgift.

§ 4. Medlemsmøde

a) Det årlige medlemsmøde er Lyndby Havns højeste myndighed.

b) Ordinært medlemsmøde afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftlig af havneudvalget med mindst 21 dages varsel.

c) Forslag, der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal være havneudvalget i hænde 1 uge før mødet. Sager, der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

d) Der indvælges i havneudvalget 4 medlemmer og 2 suppleanter. Revisorer er de samme som Lyndby By- og Bådelaug. Valgperioden er 2 år. Alle i havneudvalget og suppleanter skal have betalt bådafgift.

e) Dagsorden til ordinært medlemsmøde skal indeholde følgende punkter:

1) Vedtagelse af forretningsorden for mødet
2) Valg af dirigent
3) Havneudvalgets beretning ved formanden
4) Godkendelse af regnskab for sidste år
5) Godkendelse af budget for næste år herunder fastsættelse af indskud, bådafgifter, oplægningsafgift, ventepenge, rykkergebyr, isætning/optagningsgebyr, slæbestedsafgift og andre vedtagne afgifter.
6) Indkomne forslag
7) Valg af medlemmer til havneudvalget idet to medlemmer er på valg skiftevis hvert andet år.
8) Valg af en suppleant, idet de to suppleanter er på valg hvert andet år
9) Eventuelt

f) Medlemsmødets dirigent underskriver protokollen med referat fra medlemsmødet.

g) Ethvert medlem, der betaler bådafgift, har stemmeret i alle havnens anliggender med én stemme. For at opnå stemmeret, skal bådafgift være indbetalt senest én uge inden medlemsmødets start. Stemmeretten kan udøves af medlemmet eller dennes ægtefælle/samlever eller hjemmeboende familiemedlem eller ved fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, idet ingen kan medtage mere end to fuldmagter.

h) Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

i) Ekstraordinært medlemsmøde kan indkaldes af havneudvalget med mindst 21 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsorden. En tredjedel af medlemmerne kan skriftlig forlange, at havneudvalget indkalder til ekstraordinært medlemsmøde.

j) Havneudvalget kan på et medlemsmøde bemyndiges til at optage lån med pant i Havnen til brug for større reparationer eller ændringer af havnen.

k) Vedtægtsændringer skal forelægges og vedtages på to på hinanden følgende medlemsmøder, hvor der i indkaldelsen er annonceret med vedtægtsændringer.

§ 5. Havneudvalget

a) Havnen administreres af et Havneudvalg på 5 medlemmer. De 4 vælges på det årlige medlemsmøde og det 5. medlem udpeges af bestyrelsen for Lyndby By- og Bådelaug som koordinator mellem Havneudvalg og bestyrelsen for Lyndby By- og Bådelaug. (Love for LB&B § 6 a).

b) Havneudvalgets opgaver er:

at sikre havnens formål jf. § 2
at gennemføre de beslutninger, der bliver truffet på det årlige medlemsmøde
at formidle information fra havneudvalgsarbejde til medlemmerne
at fordele bådpladser
at udarbejde budget for havnens drift
at udarbejde reglement for havnen
at tage initiativ til gennemførelse af nødvendige vedligeholdsarbejder.

c) Havneudvalget konstituerer sig selv med en formand, en havnefoged, en kasserer og en sekretær.

d) Havnefogden kan efter havneudvalgets godkendelse ansætte en medhjælper til praktiske opgaver.

e) Kassereren for Lyndby By- og Bådelaug kan eventuelt også vælges som kasserer for Lyndby Havn. Såfremt kassereren ikke er indvalgt i Havneudvalget, deltager han i udvalgets møder i nødvendigt omfang og uden stemmeret. Der skal oprettes selvstændig konto og føres separat regnskab for havnen.

f) Havneudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

g) Havneudvalget kan disponere inden for de økonomiske rammer, der er angivet på det årlige medlemsmødes vedtagne budget.

§ 6. Øvrige bestemmelser

a) I) Hvis en tildelt bådplads ikke forventes benyttet i en sæson, skal dette meddeles havneudvalget senest på det ordinære medlemsmøde. Bådafgiften erstattes herefter af et ventegebyr, og man overføres til passivlisten. Medlemmer på passivlisten har, i 3 år, garanti for en plads i havnen magen til den man forlod. Derefter bortfalder denne garanti, og man overføres til en eventuel venteliste, idet medlemmer, der har henstået på passivlisten indtræder på ventelisten med første prioritet. Efter yderligere 3 år betales indskud svarende til halvdelen af indskuddet i henhold til gældende takster.

II) Medlemmer, der, som følge af fraflytning, ikke længere opfylder betingelserne i ”Love for Lyndby By- og Bådelaug”’s §2 om bopælspligt - og dermed ikke kan opretholde medlemskab - kan, i tilfælde af tilbageflytning indenfor 3 år, indtræde på ventelisten med første prioritet.

Tildeling af en bådplads sker mod betaling af indskud svarende til halvdelen af indskuddet, i henhold til gældende takster.

III) Medlemmer, i henhold til §3 stk. e, kan - i tilfælde af fraflytning fra de respektive matrikler - og såfremt betingelserne i ”Love for Lyndby By- og Bådelaug”’s §2 om bopælspligt opretholdes, indtræde på ventelisten med første prioritet. Tildeling af bådplads sker mod betaling af indskud, i henhold til gældende takster.

b) Hvis en tildelt bådplads er ubenyttet i mere end en sæson, flytter det pågældende medlem over på passivlisten, hvorefter havneudvalget kan disponere over pladsen.

c) Ikke benyttede bådpladser, jf. stk. a) eller b) ovenfor, kan af havneudvalget udlejes til:

A - medlemmer som har betalt indskud, herunder medlemmer i henhold til § 3 stk. e)
B - medlemmer af Lyndby By- og Bådelaug.
C - beboere i Lejre kommune
D - øvrige.

Det gælder for alle kategorierne A, B, C og D, at der maksimalt, kan opnås ret til at leje én bådeplads. Udlejningen sker for et år ad gangen, til en leje på 150% af den til enhver tid gældende havne afgift

d) Oplægning af både på havnens areal sker efter anvisning af havnefoged. Lejere af en bådplads, der eventuelt ønsker at oplægge deres båd på havnens areal, betaler en oplægningsafgift, der fastsættes på det årlige medlemsmøde. Efter 15. maj er oplægning af både på havnearealet kun tilladt efter aftale med havnefoged, undtaget herfra er slæbejoller, som normalt opbevares på land.

e) Ethvert medlem der betaler bådafgift er forpligtet til at deltage i nødvendige arbejder på havnen.

Nødvendige arbejder kan være følgende:
Beslutninger der er foretaget på det årlige medlemsmøde
Beslutninger der foretages af havneudvalget
På medlemsmødet eller på Havneudvalgets foranledning fordeles arbejdsopgaverne til medlemmerne.
Medlemsmødet kan beslutte, at medlemmer kan frasige sig arbejdsforpligtelsen mod at betale en fastsat afgift til havnen. Ældre medlemmer kan frasige sig arbejdspligten efter aftale med havneudvalget.

f) Foreningen Lyndby Havn hæfter kun for sine forpligtelser med den for havneforeningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke medlemmer eller havneudvalget nogen personlig hæftelse.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 7. juli 1987
Ændret på generalforsamlingen den 19. februar 1996
Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1999
Ændret på medlemsmøde den 23. marts 2006.
Ændret på medlemsmøde den 31. marts 2009.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk